Task.Run vs Task.Factory.StartNew

در برنامه‌نویسی به شکل چند نخی گاهی بین استفاده از دو متد زیر تفاوت نظرهایی وجود دارد.

1- Task.Run
2- Task.Factory.StartNew

باید توجه داشته باشید که این دو متد در واقع یک کار انجام می‌دهند و تنها تفاوت بین آنها این است که متد اولی بعد از .Net 4.5 معرفی شده اما متد دومی امکان افزودن تنظیمات بیشتری را نسبت به متد اول می‌دهد و همچنین باعث اجرای Thread برای مدت زمان طولانی‌تری می‌شود.