Task.Run vs Task.Factory.StartNew

در برنامه‌نویسی به شکل چند نخی گاهی بین استفاده از دو متد زیر تفاوت نظرهایی وجود دارد. 1- Task.Run2- Task.Factory.StartNew باید توجه داشته باشید که این دو متد در واقع یک کار انجام می‌دهند و تنها تفاوت بین آنها این است که متد اولی بعد از .Net 4.5 معرفی شده اما متد دومی امکان افزودن […]

بیشتر بخوانید