Task.Run vs Task.Factory.StartNew

در برنامه‌نویسی به شکل چند نخی گاهی بین استفاده از دو متد زیر تفاوت نظرهایی وجود دارد. 1- Task.Run2- Task.Factory.StartNew باید توجه داشته باشید که این دو متد در واقع یک کار انجام می‌دهند و تنها تفاوت بین آنها این است که متد اولی بعد از .Net 4.5 معرفی شده اما متد دومی امکان افزودن […]

عدم ارث‌بری استایل در کامپوننت‌ها

هنگامی که بخواهیم یک استایل سراسری برای همه کامپوننتها داشته باشیم می‌توان از این کد در کامپوننت استفاده کرد، در این حالت Angular برای این کامپوننت از سراسری پیروی می‌کند. به این عملیات Encapsulation گفته می‌شود.