Fragments

عبارت Fragment به این معنی است که شما دیتایی را از کامپوننت والد به داخل کامپوننت فرزند ارسال کنید، در واقع این دیتا در داخل تگ‌های کامپوننت فرزند نمایش داده شوند.

در این حالت باید داخل کامپوننت فرزند یک فیلد از نوع RenderFragment با داشتن Attribute از نوع Parameter ایجاد کنید.

<h3>@Title</h3>
@InnerHtml


@code {
  [Parameter]
  public string Title { get; set; }

  [Parameter]
  public RenderFragment InnerHtml { get; set; }
}

در این حالت از داخل کامپوننت والد می‌توانید کدهای مورد نظر خود را به داخل کامپوننت فرزند ارسال کنید:

@page "/Parent"

<h3>Parent componnet are here!</h3>
<Child Title="You are here in child component from it's parent!">
  <InnerHtml>
    <div class="border p-2">
      نمایش متن از داخل کامپوننت فرزند
    </div>
  </InnerHtml>
</Child>

@code {

}