انتقال دیتا از فرزند به والد

با مثال زیر میتوان انتقال دیتا از کامپوننتهای فرزند به والد را نمایش داد.

1- به کامپوننت مورد نظر خود این بخش را اضافه کنید:

<h3>This is a TestComponnet on @PageName</h3>
<label>
  <input type="checkbox" @onchange="OnselectedChange"/>
</label>
@code {
  /// <summary>
  /// نام صفحه
  /// </summary>
  [Parameter]
  public string PageName { get; set; }  

  [Parameter]
  public EventCallback<bool> OnChanged { get; set; }

  protected async Task OnselectedChange(ChangeEventArgs e)
  {
    await OnChanged.InvokeAsync((bool)e.Value);
  }
}

2- در بخشی که از کامپوننت خود استفاده کرده اید، تغییرات زیر را اعمال کنید:

<TestComponnet PageName="Item 1" OnChanged="IsChecked"></TestComponnet>
@code {
  private int checkBoxCount = 0;
  private int currentCount = 0;
  private string pageName = "[COUNTER]";
  private void IncrementCount()
  {
    currentCount++;
  }

  protected void IsChecked(bool isChecked)
  {
    if (isChecked)
    {
      checkBoxCount++;
    }
    else
    {
      checkBoxCount--;
    }
  }

}