رفع خطای template-item

ممکن هست بعد از آپدیت کردن npm به شکل گلوبال، خطایی مانند خطای زیر در هنگام کار مشاهده نمایید:

UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find module './template-item'

برای رفع این مشکل کافی است که بتدا فولدر npm را از آدرس زیر حذف کنید:

C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\npm\node_modules

سپس دستور npm install -g npm را در vsCode وارد کنید (ممکن هست فعال بودن فـــــــلـیـترشکن در نصب کامل موثر باشد).

در این حالت همه چیز باید به شرایط عادی برگشته باشد، سپس با دستور npm install فولدر node_modules نیز به پروژه اضافه شده و هم اکنون پروژه آماده کار است.