Authentication And Authorization In MVC

انواع Authentication در MVC:

1- Forms Authentication
2- Window Authentication
3- Password Authentication

شرح گزینه 1:
کاربران با ارائه مشخصات کاربری (یوزر/پسورد) در یک فرم تعیین هویت می‌شوند.

شرح گزینه 2:
این اهراز هویت در ارتباط با IIS و در یکی از 3 روش basic, digest, or Integrated Windows Authentication صورت می‌‌پذیرد. هنگامی که اهراز هویت IIS تمام می‌شود، ASP.NET از هویت اهراز شده برای تعیین و ایجاد دسترسی بهره می‌برد.

شرح گزینه 3:
خدمتی پولی است که توسط MicroSoft ارائه می‌شود. مانند Single Sign On

در MVC دو راه برای پیاده‌سازی اهراز هویت وجود دارد:
1- FormsAuthentication
2- ASP.NET Identity

برای پیاده‌سازی FormsAuthentication مراحل زیر را انجام می‌دهیم:
1- جداول مربوط به User را آماده می‌کنیم
2- با استفاده از EF جداول را به پروژه اضافه می‌کنیم.
3- بیاد داشته باشید که FormsAuthentication در فضای نام  System.Web.Security در دسترس می‌باشد.
    • در Web.Config گزینه Authentication mode as Forms ست شود.
    • برای لاگین از FormsAuthentication.SetAuthCookie استفاده می‌شود.
    • برای خروج از حساب از FormAuthentication.SignOut استفاده می‌شود.

<authentication mode="Forms">
   <forms loginUrl="Accounts/Login"></forms>
</authentication>

    • کنترلهایی که باید اهراز هویت بر روی آنها صورت پذیرد را با [Authorize] مشخص نمایید.
    • پس از بررسی صحت اطلاعات کاربر، کد زیر کوکی اهراز هویت را برای کاربر می‌سازد:

if (IsValidUser)
{
  FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.UserName, false);
  return RedirectToAction("Index", "Employees");
}

برای پیاده‌سازی Role به این شکل عمل می‌کنیم (راهنما):
• کلاسی می‌سازیم که از کلاس RoleProvider  ارث‌بری کند:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
namespace SecurityDemoMVC.Models
{
  public class UsersRoleProvider : RoleProvider
  {
    public override string ApplicationName
    {
      get
      {
        throw new NotImplementedException();
      }
      set
      {
        throw new NotImplementedException();
      }
    }
    public override void AddUsersToRoles(string[] usernames, string[] roleNames)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override void CreateRole(string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override bool DeleteRole(string roleName, bool throwOnPopulatedRole)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string usernameToMatch)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override string[] GetAllRoles()
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override string[] GetRolesForUser(string username)
    {
      using (EmployeeDBContext context = new EmployeeDBContext())
      {
        var userRoles = (from user in context.Users
                 join roleMapping in context.UserRolesMappings
                 on user.ID equals roleMapping.UserID
                 join role in context.RoleMasters
                 on roleMapping.RoleID equals role.ID
                 where user.UserName == username
                 select role.RollName).ToArray();
        return userRoles;
      }
    }
    public override string[] GetUsersInRole(string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override bool IsUserInRole(string username, string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override void RemoveUsersFromRoles(string[] usernames, string[] roleNames)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
    public override bool RoleExists(string roleName)
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

پس از آن در فایل Web.Config کدهای زیر را اضافه کنید:

<roleManager defaultProvider="usersRoleProvider" enabled="true" >
 <providers>
  <clear/>
  <add name="usersRoleProvider" type="SecurityDemoMVC.Models.UsersRoleProvider"/>
 </providers>
</roleManager>

سپس در کنترل می‌توان متدهایی که نیاز هست Role مناسب به آن دسترسی داشته باشد را به این شکل [Authorize(Roles="Admin")]تعیین می‌کنیم.