استفاده از swagger در API

برای ایجاد مستندات می‌توان از افزونه‌ایی به نام swagger بهره ‌برد.

ابتدا از nuget افزونه Swashbuckle را نصب کرده و از آدرسhttp://localhost:[PORT_NUM]/swagger

مشخصات و داکیومنت API خود را ملاحظه نمایید.

لینک منبع