ابزار جایگزین Sql Server Management Studio

گاهی ممکن هست شما برای کار با SQL نیاز به ابزاری کوچک اما کارآمد برای اتصال به SQLServer داشته باشید. اگر چه SSMS ابزار بی‌نهایت کارآمد و قدرتمندی است اما در این زمینه ابزارهای کارآمد دیگری مثل