برنامه کد یکتا ساز محصولات

این برنامه لیست ورودی به فرمت اکسل دریافت کرده، برای هر محصول کد یکتایی تولید کرده و امکان دخیره کردن فایل اکسل خروجی را میدهد.

تصویر برنامه

نمونه فایل اکسل Products

هزینه خرید صرف نگهداری این وب‌سایت خواهد شد.