فعال‌سازی قابلیت EnableRetryOnFailure

مواقعی وجود دارد که در آن به علت بوجود آمدن Hardware fails، دریافت Update روی سرور دیتابیس، مشکلات ارتباط شبکه و … کانکشن شما به دیتابیس قطع (Drop) می‌شود. راههای متفاوتی برای رفع مشکل وجود دارد اما شاید از دید برنامه‌نویسی گزینه پیش روی شما کد زیر باشد:

builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(cfg =>
{
    cfg.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"), cfg =>
    {
        cfg.EnableRetryOnFailure(5, TimeSpan.FromSeconds(10), null);
    });
}, ServiceLifetime.Singleton);

در این حالت شما قابلیت تلاش مجدد برای ارتباط با دیتابیس را به Context خود اضافه می‌کنید.