افزودن پروژه موجود به گیت‌لب

برای افزودن پروژه‌ای که قبلاً روش کار کردید اما روی گیت‌لب وجود ندارد، دستورات زیر را به ترتیب در فولدری که فایلهای شما وجود دارد وارد نمایید:

  • git init
  • git add .
  • git commit -m "Push existing project to GitLab"
  • git remote add source https://gitlab.com/cameronmcnz/example-website.git
  • git push -u -f source master