رفع خطای ASPNETCORE_ENVIRONMENT

این خطا معمولاً بعد از پابلیش برنامه‌های .Net Core اتفاق می‌افتد و اشاره به این موضوع دارد که باید محیط اجرای برنامه خود را از “محیط توسعه” به محیط دیگری تغییر دهید. در این حالت کافی است قطعه کد زیر را در فایل web.config قرار دهید.

		  <environmentVariables>
			<environmentVariable name="ASPNETCORE_ENVIRONMENT" value="Production" />
		  </environmentVariables>

فایل نهایی به شکل زیر خواهد بود:

      <aspNetCore processPath="dotnet" arguments=".\WASM.UI.Server.dll" stdoutLogEnabled="false" stdoutLogFile=".\logs\stdout" hostingModel="inprocess" >
		  <environmentVariables>
			<environmentVariable name="ASPNETCORE_ENVIRONMENT" value="Production" />
		  </environmentVariables>
	  </aspNetCore>