مدیریت خطا در کامپوننت‌ها

چندین راه برای اینکه خطاهای بوجود آمده در کامپوننت‌ها را به خوبی مدیریت کرده و مانع از کرش کردن برنامه بشویم، وجود دارد که یکی از آنها استفاده از ErrorBoundary است. به مثال زیر توجه کنید:

  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Date</th>
        <th>Temp. (C)</th>
        <th>Temp. (F)</th>
        <th>Summary</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @foreach (var forecast in forecasts)
      {
        <ErrorBoundary>
          <tr>
            <td>@forecast.Date.ToShortDateString()</td>
            <td>@forecast.TemperatureC</td>
            <td>@forecast.TemperatureF</td>
            <td>@forecast.Summary</td>
          </tr>
        </ErrorBoundary>
      }
    </tbody>
  </table>

در صورتی که بخواهید توضیحات خودتان نمایش داده شود، تغییرات زیر را اعمال کنید:

        <ErrorBoundary>
          <ChildContent>
            <tr>
              <td>@forecast.Date.ToShortDateString()</td>
              <td>@forecast.TemperatureC</td>
              <td>@forecast.TemperatureF</td>
              <td>@forecast.Summary</td>
            </tr>
          </ChildContent>
          <ErrorContent>
            <div class="alert alert-danger">Something goes wrong...</div>
          </ErrorContent>
        </ErrorBoundary>