نمایش مقادیر HTML در داخل کامپوننت

برای اینکه بتوانیم المانهاب HTML را در داخل کامپوننت خودمان در قرار دهیم و از آن استفاده کنیم باید فیلدی از نوع RenderFragment داشته باشیم. به شکل زیر:

  <div class="alert alert-secondary alert-dismissible fade show mt-4" role="alert">
    @ChildContent
    <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close" @onclick="Dismiss">
      <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
  </div>

  public partial class DismissableAlert
  {
    [Parameter]
    public bool Show { get; set; }

    [Parameter]
    public RenderFragment ChildContent { get; set; } = default!;

    public void Dismiss() => Show = false;
  }

در این مثال بخش View یعنی HTML و ViewModel یعنی کدهای C# از هم جدا شده‌اند، برای انجام این کار کافی است که در جایی که کامپوننت خودتان را ایجاد کرده‌اید یک فایل کلاس از نوع partial به نام کامپوننت خود ایجاد کنید.