نحوه Redirect کردن در Blazor

با استفاده از یک کلاس به نام NavigationManager به راحتی می‌توانید این کار را انجام دهید:

@page "/query-string"
@page "/query-string/{UrlData}"
@inject NavigationManager navigationManager

<button class="btn btn-info" @onclick="Redirect">Redirect To Home</button>

@code {
  private void Redirect()
  {
    //Redirect to home page
    navigationManager.NavigateTo("");
  }
}