ایجاد کامپوننت در Blazor

کامپوننت در واقع قطعات کدی هستند که امکان استفاده مجدد را به ما می‌دهند. برای افزودن کامپوننت‌ها بهتر است یک فولدر جدید در solution خود اضافه کرده و این موارد را در آنجا بسازید. کاپوننت‌ها همگی از جنس RazorComponnet هستند.

پس از اینکه این کامپوننت ساخته شد می‌توان آن را در هر جای دیگری از برنامه استفاده نمود منتها ابتدا باید using مربوط به این کامپوننت در فایل مقصد ایجاد شود.

توجه داشته باشید که اگر قرار نیست از کامپوننت ایجاد شده در موارد Routing استفاده کنید، بخش @page "/url-test" را قرار ندهید.

@page "/counter"
@using SIPAD.UI.Componnet

<h1>Counter</h1>

<p>Current count: @currentCount</p>

<button class="btn btn-primary" @onclick="IncrementCount">Click me</button>

<hr />

<TestComponnet></TestComponnet>


@code {
  private int currentCount = 0;

  private void IncrementCount()
  {
    currentCount++;
  }
}

اما باز در حالت فوق نیاز است که بخش using در سایر صفحات نیز کپی شود. در این حالت می‌تواینم بخش using را به فایلی به نام _Imports.razor منتقل کنیم. در این حالت کامپوننت شما در تمام برنامه دیده می‌شود.