ایجاد پارامتر برای کاپوننت

برای اینکه بتوان از والد به کامپوننت‌ها دیتایی ارسال کرد به روش زیر عمل کنید:

1- در کامپوننت یک پارامتر با Annotation از نوع [Parameter] بسازید.

2- در هر جایی که از کاپوننت خود استفاده کردید این پارامتر را مقداردهی کنید.

کامپوننت:

<h3>This is a TestComponnet on @PageName</h3>

@code {
  /// <summary>
  /// نام صفحه
  /// </summary>
  [Parameter]
  public string PageName { get; set; }  
}

مقداردهی:

@page "/counter"
@using SIPAD.UI.Componnet

<h1>Counter</h1>

<p>Current count: @currentCount</p>

<button class="btn btn-primary" @onclick="IncrementCount">Click me</button>

<hr />

<TestComponnet PageName="@pageName"></TestComponnet>


@code {
  private int currentCount = 0;
  private string pageName = "[COUNTER]";
  private void IncrementCount()
  {
    currentCount++;
  }
}