دستورات ابتدایی مورد نیاز

1- ایجاد پروژه جدید:

ng new AppName

2- اجرای پروژه:

ng serve
ng serve --open

با دستور دوم برنامه در مرورگر به صورت اتومات باز می‌شود.

3- با ایجاد یک برنامه، بطور پیش‌فرض از کامپوننت app-root اجرا خواهد شد.

4- ایجاد کامپوننت با استفاده از CLI:

ng g c componentName
ng generate component componentName