تبادل اطلاعات یا Data Binding

برای انتقال اطلاعات بین فایل تایپ‌اسکریپت و HTML روشهایی زیر قابل استفاده هستند:

1- انتقال اطلاعات از TS به HTML:
• استفاده از String Interpolation:
{{Var}}

export class AppComponent {
 name: string = "shadman";
}
<p>Welcome {{name}}</p>


• استفاده از Property Binding:
[property]=”Var”

export class AppComponent {
 name: string = "shadman";
 isEnabled: boolean = true;
}
<button [disabled]="isEnabled">Click me</button>

2- انتقال اطلاعات از HTML به TS:
• استفاده از EventBinding:
(event)=”function”

export class AppComponent {
 title = 'Test1 app';
 name: string = "shadman";
 isEnabled: boolean = true;

 public onInputChanged(e: Event) {
  console.log(e);
  this.name = (<HTMLInputElement>e.target).value;
 }
}
<input type="text" (input)="onInputChanged($event)" >

3- انتقال دوطرفه اطلاعات:
• استفاده از Two-way Binding:
[(ngModel)]=”Var”

<input type="text" [(ngModel)]="name">

برای استفاده از ngModel باید ماژول FormsModule را در بخش imports:[] وارد کرده و فایل مربوط به آن را نیز import کنید:

import { FormsModule } from '@angular/forms';

@NgModule({
 declarations: [
  AppComponent,
  TestUserComponent,
  UsersComponent
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  FormsModule
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule { }