استقرار برنامه‌های Core بر روی IIS

بر خلاف برنامه‌های نوشته شده تاکنون، برنامه‌های آماده شده بر اساس فریمورک .Net Core روش استقرار متفاوتی بر روی IIS دارند.
برای اینکه سایت نوشته شده با این فریمورک بر روی IIS هاست شود، مراحل زیر را انجام دهید:

1- نصب ASP.NET Core 5.0 Runtime – Windows Hosting Bundle
2- در CMD دستورات زیر را جهت ریستارت شدن سرویس IIS انجام دهید:

net stop was /y
net start w3svc

3- یک Application Pool ایجاد کنید که از نوع No Managed Code باشد.
4- یک سایت جدید ایجاد کنید که از این AppPool ساخته شده استفاده کند.