خروجی اکسل با استفاده از InteropServices

یکی از کارهای پر دردسر در گرفتن خروجی اکسل استفاده از InteropServices است. از ساخت گرفته تا بستن آبجکت.
کد زیر نمونه‌ای از این موضوع را نمایش می‌دهد.

private string Create_ExcelFile(List<ExcelExport_COM> result)
    {
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xlApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook xlWorkbook = xlApp.Workbooks.Add();
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet xlWorkSheet = xlWorkbook.ActiveSheet;
      xlWorkSheet.DisplayRightToLeft = true;
      xlWorkSheet.Name = "لیست خروجی";
      string FinalFileName = string.Empty;

      try
      {
        //Get export folder name from setting
        Setting_BLL setting_BLL = new Setting_BLL();
        var exportAddress = setting_BLL.GetSetting_ById((int)CommonLayer.Setting_COM.enmSetting.Export_Excel_Folder).ItemValue;

        //Check directory exist
        if (!System.IO.Directory.Exists(Server.MapPath(exportAddress)))
        {
          //Create directory
          System.IO.Directory.CreateDirectory(Server.MapPath(exportAddress));
        }

        //Readdress from root
        exportAddress = Server.MapPath(exportAddress);

        //Create full details of export file
        FinalFileName = System.IO.Path.Combine(exportAddress, Guid.NewGuid().ToString("n"));

        int row = 1;

        xlApp.Cells[row, 1] = "ردیف";
        xlApp.Cells[row, 2] = "استان";
        xlApp.Cells[row, 3] = "نام بیمه شده";
        xlApp.Cells[row, 4] = "نام خانوادگی بیمه شده";
        xlApp.Cells[row, 5] = "نسبت با فرد";
        xlApp.Cells[row, 6] = "کدملی";
        xlApp.Cells[row, 7] = "نوع وسیله";
        xlApp.Cells[row, 8] = "شماره پلاک";
        xlApp.Cells[row, 9] = "کل مبلغ حق بیمه(ريال)";

        for (int i = 0; i < result.Count; i++)
        {
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 1] = i + 1;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 2] = result[i].RegionTitle;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 3] = result[i].PersonFirstName;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 4] = result[i].PersonLastName;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 5] = result[i].EligibilityReasonTitle;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 6] = result[i].PersonNationalId;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 7] = result[i].CarModel;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 8] = result[i].Pelaque;
          xlApp.Cells[(row + i + 1), 9] = result[i].Price;
        }


        xlWorkbook.SaveAs(FinalFileName, Microsoft.Office.Interop.Excel.XlFileFormat.xlExcel12,
          System.Reflection.Missing.Value, System.Reflection.Missing.Value, false, false,
          Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAsAccessMode.xlShared, false, false, System.Reflection.Missing.Value,
          System.Reflection.Missing.Value, System.Reflection.Missing.Value);
        xlWorkbook.Close(Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value);
        xlApp.Application.Quit();        //Check new file exist
        if (System.IO.File.Exists(FinalFileName + ".xlsb"))
        {
          FinalFileName = FinalFileName + ".xlsb";
        }
        else
        {
          FinalFileName = string.Empty;
        }
      }
      catch (Exception err)
      {
        //Log
      }
      finally
      {
        //System.Runtime.InteropServices.Marshal.FinalReleaseComObject(xlWorkSheet);
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkSheet);
        xlWorkSheet = null;

        //System.Runtime.InteropServices.Marshal.FinalReleaseComObject(xlWorkbook);
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlWorkbook);
        xlWorkbook = null;

        //System.Runtime.InteropServices.Marshal.FinalReleaseComObject(xlApp);
        System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlApp);
        xlApp = null;

        GC.Collect();
        GC.WaitForPendingFinalizers();

      }
      return FinalFileName;
    }