بارگذاری مجدد PartialView در MVC

زمانی که نیاز است محتوای یک PartilaView را با استفاده از Ajax در یک صفحه‌ای بارگذاری مجدد کنیم از روش زیر استفاده میکنیم:

 1. View
  در جایی که مدنظر داریم PartilaView لود شود یک تگ HTML قرار میدهیم
<a class="btn btn-sm btn-primary" onclick="RefreshGallery();"><i class="fa fa-recycle"></i> بازخوانی</a>
<div id="productImages"></div>

در بخشی که برای جاوااسکریپت در نظر گرفته‌ایم کد زیر را قرار میدهیم و صدا کردن آنرا به یک دکمه وصل میکنیم.

function RefreshGallery() {
	$.ajax({
		url: '@Url.Action("ProductImageList", "Ajax")',
		type: 'POST',
		contentType: "application/json; charset=utf-8",
		dataType: "html",
		success: function (result) {
			$("#productImages").html(result);
		}
	});
}

2. Controller
در این بخش، متدی به شکل زیر آماده میکنیم:

    [HttpPost]
    public ActionResult ProductImageList()
    {
      List<BLL.Files.Images_BLL.Images_DATA> _Result = null;
      BLL.Files.Images_BLL imageBLL = new BLL.Files.Images_BLL();
      _Result = imageBLL.GetAllImages();
      return PartialView("~/Views/PartialViews/__Images.cshtml", _Result);
    }

3.PartialView
در این بخش اجزایی که قرار است نمایش داده شود را پیاده‌سازی میکنیم:

@model List<BLL.Files.Images_BLL.Images_DATA>@if (Model != null)
{
  if (Model.Count == 0)
  {
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="alert alert-warning">
          در حال حاضر فایلی در سرور بارگذاری نشده است!
        </div>
      </div>
    </div>
  }
  else if (Model.Count > 0)
  {
    var itemsList = Model;

    <div class="row">
      @for (int i = 0; i < itemsList.Count; i++)
      {
        <div class="col-md-3 pb-1">
          <div class="thumbnail">
            <a href="#" title="@Html.Raw(itemsList[i].UploadName)" onclick="@Html.Raw($"SelectImage({itemsList[i].ID});")">
              <img src="../upload/@Html.Raw(itemsList[i].TumbnailName)" class="img-thumbnail" id="@Html.Raw($"image_{itemsList[i].ID}")" />
            </a>
          </div>
        </div>
      }
    </div>

  }

}
else
{
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="alert alert-warning">
        در حال حاضر فایلی در سرور بارگذاری نشده است!
      </div>
    </div>
  </div>
}