گرفتن Root Directory در Core

در API می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

    private readonly IWebHostEnvironment _hostingEnvironment;
    public IssueController(IWebHostEnvironment webHost)
    {
      _hostingEnvironment = webHost;
    }

توجه کنید که در اینجا از IWebHostEnvironment استفاده شده، نه از IHostingEnvironment چون مورد دوم در ورژن‌های جدید Core منقضی شده است.