بای‌پس کردن & در soapenv:Body

در مواردی که با برنامه SoapUI و یا XML کار میکنید، وجود کاراکتر & باعث ایجاد خطا می‌شود. برای اینکه دیتای مورد نظر شما به درستی ارسال شود از قطعه کد زیر استفاده میکنیم:

<![CDATA[]]>

بطور مثال:

  <soapenv:Body>
   <tem:GetPersonInfo>
     <!--Optional:-->
     <tem:request>
      <!--Optional:-->
      <asm:Password><![CDATA[sdv^&123456789]]></asm:Password>
      <!--Optional:-->
      <asm:UserName>username</asm:UserName>
      <!--Optional:-->
      <asm:NationalCode>0123654789</asm:NationalCode>
      <!--Optional:-->
      <asm1:Month>02</asm1:Month>
      <!--Optional:-->
      <asm1:Year>1400</asm1:Year>
     </tem:request>
   </tem:GetPersonInfo>
  </soapenv:Body>