مقادیر قابل بازگشت از Core API

مقادیری که می‌توان به عنوان خروجی اکشن‌های موجود در ASP.NET Core داشت، عبارتند از:

برای IActionResult می‌توانید از موارد زیر بهره ببرید:

 • OK (200)
 • BadRequest (400)
 • Forbid (403)
 • LocalRedirect (302)
 • LocalRedirectPermanent (301)
 • LocalRedirectPermanentPreserve (308)
 • LocalRedirectPermanentPreserveMethod (307)
 • NoContent (204)
 • NotFound (404)
 • RedirectToAction (302)
 • RedirectToActionPermanent (301)
 • RedirectToActionPermanentPreserve (308)
 • RedirectToActionPermanentPreserveMethod (307)
 • RedirectToPage (302)
 • RedirectToPagePermanent (301)
 • RedirectToPagePermanentPreserve (308)
 • RedirectToPagePermanentPreserveMethod (307)
 • RedirectToPage (302)
 • RedirectToPagePermanent (301)
 • RedirectToPagePermanentPreserve (308)
 • RedirectToPagePermanentPreserveMethod (307)
 • StatusCode (set own status code)
  • Use 409 – Conflict, for updates that fail due to conflicts such as already exists etc..
 • Unauthorized (401)
 • UnprocessableEntity (422)
 • ValidationProblem (400)