شمارشگر ارسال مجدد

کد زیر شما را در پیاده‌سازی شمارشگری پس از کلیک بر روی یک دکمه راهنمایی میکنه.

<script type="text/javascript">
	var number = 10;
	var myTimmer;

	document.getElementById("<%=btnSendCode.ClientID%>").addEventListener('click', function () {
		<%--javascript: __doPostBack('<%= btnSendCode.UniqueID %>', '');--%>
		number = 10;
		document.getElementById("<%=btnSendCode.ClientID%>").disabled = true;
		myTimmer = setInterval(countSeconds, 1000);
		
	});

	function countSeconds() {
		document.getElementById("<%=btnSendCode.ClientID%>").value = "ارسال مجدد در " + number + " ثانیه";
		number = number - 1;
		if (number == 0) {
			number = 120;
			clearInterval(myTimmer);
			document.getElementById("<%=btnSendCode.ClientID%>").disabled = false;
			document.getElementById("<%=btnSendCode.ClientID%>").value = "ارسال کد";
		}
	}

</script>