متد LogOut

در صورتی که متد LogOut نوشته شده به خوبی کار نکرد می‌توانید از روش زیر استفاده نمایید:

FormsAuthentication.SignOut();
Session.Abandon();

HttpCookie cookie = new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, string.Empty);
cookie.Expires = DateTime.Now.AddHours(-1);
Response.Cookies.Add(cookie);

HttpCookie sessionCookie = new HttpCookie("ASP.NET_SessionId", "");
sessionCookie.Expires = DateTime.Now.AddYears(-1);
Response.Cookies.Add(sessionCookie);

FormsAuthentication.RedirectToLoginPage();