حذف پیام managed by your organization

جدیداً (1399/11/13) با آپدیت کروم، گزینه‌ای به عنوان “managed by your organization” در منوی مرورگر دیده میشه. با فرض اینکه این گزینه ربطی به شرکت شما ندارد میتوان با کد زیر این پیام را حذف کرد:

@echo off
@echo "Free up Chrome from unwanted control."
@echo "Deleting unnecessary items, Please wait..."

TIMEOUT 1 >nul

REG QUERY HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome 


IF %errorlevel% EQU 1 (
	@echo.
	@echo "Your Chrome browser does not managed by organization."
	SET %errorlevel%=1
)


IF %errorlevel% EQU 0 (
	reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /f
	@echo "Completed, 'managed by your organization' removed!"
)@echo.
PAUSE

بعد از اجرا کروم را ریستارت کنید.