مثال Async Await

نمونه‌ای از پیاده‌سازی متدهای Async/Await در ذیل نشان داده شده است:

    private async Task<string> GetLDAPDetails_Async(string userName)
    {
      string _Result = string.Empty;

      // Creating the PrincipalContext
      PrincipalContext principalContext = null;
      try
      {
        // ToDo
      }
      catch (Exception err)
      {
        LogFile.WriteMessage("Failed to create PrincipalContext. Exception: " + err);
      }

      UserPrincipal usr = null;

      await Task.Run(() =>
      {
        usr = UserPrincipal.FindByIdentity(principalContext, userName);
        if (usr == null)
        {
          LogFile.WriteMessage(userName + " Please use a Correct User Logon Name.");
          _Result = $"کاربر مورد نظر پیدا نشد ❗";
        }
        else
        {
          string temp = string.Empty;
          if (usr.Enabled.HasValue)
          {
            temp = ((usr.Enabled.Value) ? "فعال" : "غیرفعال");
          }
          else
          {
            temp = "نامعلوم";
          }

          _Result = $"کاربر مورد نظر در اکتیودایرکتوری وجود دارد و [{temp}] است.";
        }
      });


      return _Result;

    }

سپس متد را به این شکل فراخوانی می‌کنیم:

Task<string> LDAPdetails = GetLDAPDetails_Async(userName);
lblLDAP.Text = await LDAPdetails;

اگر چندین متد داشتیم که باید همه آنها کامل شده و سپس پیامی را نمایش دهیم از این کد استفاده می‌کنیم:

      if (Task.WhenAll(LDAPdetails, Peyvast, jobStatus).IsCompleted)
      {
        lblStatusMessage.Text = "انجام شد.";
      }

لینکی دیگر برای توضیحات اضافه، اینجا وجود دارد