افزودن reCAPTCHA به MVC

داشتن یک کد کپچا از الزامات صفحات ورود می‌باشد. برای پیاده‌سازی Google recaptcha در MVC از روش زیر استفاده کنید:

1- ایجاد HtmlHelper:
این کلاس باکس مربوط به کپچا را نشان می‌دهد.

  public static class GoogleRecaptchaHelper
  {
    /// <summary>
    /// Create recaptcha html helper
    /// </summary>
    /// <param name="helper"></param>
    /// <returns></returns>
    public static IHtmlString GoogleCaptcha(this HtmlHelper helper)
    {
      try
      {
        BLL.Setting.AppSetting_BLL appSettingBLL = new BLL.Setting.AppSetting_BLL();
        var publicKey = appSettingBLL.GetSettingDetails_ById(Domain.Setting.AppSetting_COM.enmSetting.GoogleSiteKey);
        if (publicKey != null)
        {
          var htmlMvc = new TagBuilder("div")
          {
            Attributes =
            {
              new System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, string>("class","g-recaptcha"),
              new System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, string>("data-sitekey",publicKey.ItemValue)
            }
          };
          const string recaptchaString = @"<script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=fa'></script>";
          var renderCpatcha = htmlMvc.ToString(TagRenderMode.Normal);

          return MvcHtmlString.Create($"{recaptchaString}{renderCpatcha}");
        }
        else
        {
          return null;
        }
      }
      catch
      { return null; }
    }

  }

2- ایجاد HtmlHelper برای نمایش خطا:

  /// <summary>
  /// Creapte recaptcha error message
  /// </summary>
  public static class InvalidGoogleRecaptchaHelper
  {
    public static IHtmlString InvalidRecaptchaLabel(this HtmlHelper helper, string errText)
    {
      var invalidCaptrchaObj = helper.ViewContext.Controller.TempData["InvalidCaptcha"];
      var invalidCaptcha = invalidCaptrchaObj?.ToString();
      if (string.IsNullOrWhiteSpace(invalidCaptcha))
      {
        return MvcHtmlString.Create("");
      }

      var buttonTag = new TagBuilder("span")
      {
        Attributes =
        {
          new System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, string>("class","text text-danger")
        },
        InnerHtml = errText ?? invalidCaptcha
      };

      return MvcHtmlString.Create(buttonTag.ToString(TagRenderMode.Normal));

    }
  }

3- اعتبارسنجی کپچا ارسال شده در کنترلر:

  public class ValidateGoogleCaptchaAttribute : System.Web.Mvc.ActionFilterAttribute
  {
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
    {
      const string urlToPost = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify";
      BLL.Setting.AppSetting_BLL appSettingBLL = new BLL.Setting.AppSetting_BLL();
      var secretCode = appSettingBLL.GetSettingDetails_ById(Domain.Setting.AppSetting_COM.enmSetting.GoogleSecretKey);
      if (secretCode != null)
      {
        var cpatchaResponse = filterContext.HttpContext.Request.Form["g-recaptcha-response"];
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(cpatchaResponse)) AddErrorAndRedirectToGetAction(filterContext);

        var validateResult = ValidateFromGoogle(urlToPost, secretCode.ItemValue, cpatchaResponse);
        if (!validateResult.Success)
        {
          AddErrorAndRedirectToGetAction(filterContext);
        }
      }
      base.OnActionExecuting(filterContext);
    }

    private ReCaptchaResponse ValidateFromGoogle(string urlToPost, string secretKey, string captchaResponse)
    {
      var postData = "secret=" + secretKey + "&response=" + captchaResponse;

      var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlToPost);
      request.Method = "POST";
      request.ContentLength = postData.Length;
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";

      using (var streamWriter = new StreamWriter(request.GetRequestStream()))
        streamWriter.Write(postData);

      string result;
      using (var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
      {
        using (var reader = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
          result = reader.ReadToEnd();
      }

      return JsonConvert.DeserializeObject<ReCaptchaResponse>(result);
    }

    private static void AddErrorAndRedirectToGetAction(ActionExecutingContext filterContext)
    {
      filterContext.Controller.TempData["InvalidCaptcha"] = "گزینه کپچا کد انتخاب نشده!";
      filterContext.Result = new RedirectToRouteResult(filterContext.RouteData.Values);
    }


  }

  internal class ReCaptchaResponse
  {
    [JsonProperty("success")]
    public bool Success { get; set; }

    [JsonProperty("challenge_ts")]
    public string ValidatedDateTime { get; set; }

    [JsonProperty("hostname")]
    public string HostName { get; set; }

    [JsonProperty("error-codes")]
    public List<string> ErrorCodes { get; set; }
  }

4- افزودن attribute ساخته شده در مرحله قبل به Action مربوطه:

  [HttpPost] 
  [ValidateAntiForgeryToken] 
  [ValidateGoogleCaptcha] 
  public ActionResult Create(string title) 
  { 
    // If we are here, Captcha is validated. 
    return View(); 
  }

5- افزودن Helper به View:

  <div class="form-group"> 
    <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
      @Html.GoogleCaptcha() 
      @Html.InvalidGoogleCaptchaLabel("Captcha is not valid !") 
    </div> 
  </div>