متدهای با امکان GET و POST

در برخی مواقع نیاز میشه که متد ما هم ازGET و هم از POST پشتیانی کند. برای این منظور باید از Annotation زیر استفاده کنیم:

[AcceptVerbs(HttpVerbs.Get|HttpVerbs.Post)]
public ActionResult SignIn()
{
    //ToDo
}