مقادیر XMLHttpRequest.readyState

در متدهای ajax هنگامی که از شی XMLHttpRequest استفاده می‌کنید در متد onreadystatechange، مقدار readyState را بررسی می‌کنیم. اما سوال اینجاست که این اعداد چه معنایی دارند.
مثال:

    function UploadFile() {
      var formData = new FormData();
      var fileInput = $("#fileupload");
      for (var i = 0; i < fileInput.files.length; i++) {
        formData.append(fileInput.files[i].name, fileInput.files[i]);
      }
      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('POST', '@Url.Action("UploadFiles", "Home")');
      xhr.send(formData);
      xhr.onreadystatechange = function () {
        if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
          alert(xhr.responseText);
        }
        if (xhr.status == 400) {
          alert(xhr.responseText);
        }
      }
    }

متد سمت سرور:

    [HttpPost]
    public ActionResult UploadFiles()
    {
      if (Request.Files.Count > 0)
      {
        for (int i = 0; i < Request.Files.Count; i++)
        {
          HttpPostedFileBase file = Request.Files[i];
          int fileSize = file.ContentLength;
        }

        return Json("UPload completed!");
      }
      else
      {
        return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest, "فایلی برای آپلود انتخاب نشده است!");
      }
    }

مقادیر readyState به شرح زیر است:

مقداروضعیتجزییات
0UNSENTClient has been created. open() not called yet.
1OPENopen() has been called.
2HEADERS_RECEIVEDsend() has been called, and headers and status are available.
3LOADINGDownloading; responseText holds partial data.
4DONEThe operation is complete.