بررسی و جداسازی 3 رقمی اعداد

در ورودی‌های وب که نیاز به جدا کردن 3 رقمی اعداد (مثل نمایش مبلغ) وجود دارد، می‌توان از این دستورات بهره برد:

    function NumberSeparator() {
      var numbers = $("#RequestPrice").val();
      if (numbers.length > 3) {
        numbers = numbers.replace(/\,/g, '');
        numbers = parseFloat(numbers).toLocaleString('en');
        $("#RequestPrice").val(numbers);
      }
    }
function isNumber(evt) {
	evt = (evt) ? evt : window.event;
	var charCode = (evt.which) ? evt.which : evt.keyCode;
	if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57)) {
		return false;
	}
	return true;
}
<input type="text" id="RequestPrice" class="form-control" name="RequestPrice" value="" placeholder="مبلغ خسارت را وارد نمایید..." onkeyup="NumberSeparator();" onkeypress="return isNumber(event);" required />