جایگزینی همه موارد در دستور replace

دستور replace اولین آیتمی که در دستور مشخص کرده‌اید را یافته و با عبارت مورد نظر شما جایگزین می‌کند. اما اگر لازم باشد تمام آیتمهای یافت شده در یک رشته با مقدار مورد نظر ما جایگزین شود از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

numbers = numbers.replace(/\,/g, '');

در دستور فوق عبارت , را با مقدار مورد نظر خود تعویض نمایید.