ایجاد Authentication Ticket

در متدهای لاگین بعد از بررسی نام کاربری/رمزعبور باید برای کاربرAuthentication Cookie ایجاد کنیم، یکی از راه‌ها به شکل زیر هست:

   FormsAuthenticationTicket ticket = new FormsAuthenticationTicket(1,
    username,
    DateTime.Now,
    DateTime.Now.AddMinutes(30),
    isPersistent,
    userData,
    FormsAuthentication.FormsCookiePath);

   // Encrypt the ticket.
   string encTicket = FormsAuthentication.Encrypt(ticket);

   // Create the cookie.
   Response.Cookies.Add(new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, encTicket));

   // Redirect back to original URL.
   Response.Redirect(FormsAuthentication.GetRedirectUrl(username, isPersistent));