نمونه متد ajax در MVC

کد زیر نمونه متد Ajax جهت فراخوانی یک ActionResult در MVC می‌باشد:

    function RejectRequest(id,code) {
      try {
        if (id > 0 && code.length > 0) {
          var conf = confirm("با ابطال درخواست به شماره " + code + " موافقت می‌کنید؟");
          if (conf == true) {
            $.ajax({
              url:'@Url.Action("RejectRequest", "Home")',
              type: 'POST',
              data: JSON.stringify({ id: id }),
              dataType: "json",
              contentType: 'application/json; charset=utf-8',
              cache: false,
              success: function (data) { window.location.replace("@Url.Action("NewRequets", "Home")");},
              error: function (err) { alert("خطایی در تایید درخواست رخ داده است.");},
              statusCode: {
                404: function (content) { alert("رکورد مورد نظر پیدا نشد!"); },
                500: function (content) { alert("بروز خطای داخلی!"); }
              }
            });
          }
        }
      } catch (e) {
        console.log(e);
      }
    }