انواع مقادیر قابل بازگشت از ActionResult

لیست مواردی که می‌توان در یک متد ActionResult به کاربر برگرداند به شرح زیر است

 • View()
  از نوع  ViewResult است و باعث نمایش یک ویو می‌شود
 • PartialView()
  از نوع بازگشتی PartialViewResult می‌باشد و سبب نمایش یک partial view می‌شود.
 • File()
  از نوع بازگشتی FileResult است که برای نمایش فایل به کار می‌رود.
 • Content()
  از نوع بازگشتی ContentResult است که می‌تواند محتوایی از نوع HTML را نمایش دهد.
 • EmptyResult()
  از نوع بازگشتی EmptyResult است که برای زمانی استفاده می‌شود که چیزی برای بازگرداندن وجود ندارد. معادل است با return null;
 • Json()
  از نوع بازگشتی JsonResult است که خروجی از نوع json بازگردانده می‌شود.
 • JavaScript()
  از نوع بازگشتی JavaScriptResult است که خروجی از نوع جاوااسکریپت برمی‌گرداند.
 • Redirect()
  از نوع بازگشتی RedirectResult است که برای ریدایرکت کردن به یک آدرس استفاده می‌شود.
 • RedirectToRoute() و RedirectToAction()
  از نوع بازگشتی RedirectToRouteResult است که برای ارجاع به یک اکشن استفاده می‌شود.
 • HttpStatusCodeResult()
  از نوع بازگشتی HttpStatusCodeResult است که مشابه این مقاله عمل می‌کند.
 • HttpUnauthorizedResult()
  از نوع بازگشتی HttpStatusCodeResult است.
 • HttpNotFound()
  از نوع بازگشتی HttpNotFoundResult است.