ایجاد لیست دلخواه از لیست

برای اینکه از دل لیست واکشی شده لیست دلخواه خودتون رو بسازید می‌توانید از کد زیر استفاده نمایید.

List<Person> persons = students.Select(student => new Person {FirstName = student.FirstName, LastName = student.LastName}).ToList();