خطای 417 بانک ملت

خطای 417 بانک ملت ناشی از عدم ارسال شناسه پرداخت كننده صحیح در متد bpPayRequest است. این شناسه با استفاده از الگوریتم‌های خاصی تولید می‌شود. این خطا برای حساب‌هایی که پرداخت با شناسه پرداخت‌کننده فعال شده تولید می‌شود.
در صورتی که شناسه پرداخت‌کننده یا PayerId با مقدار 0 ارسال شود در صفحه پرداخت بانک این مورد از کاربر دریافت خواهد شد.