مدل 4+1

مدلی برای توصیف معماری سیستم‌های نرم‌افزاری است. این مدل مبتنی بر استفاده از چند view است. view‌ها برای توصیف سیستم از دید مصرف کنندگان مختلف و سرمایه‌گذاران نرم‌افزار است مانند کاربران نهایی، برنامه نویسان نرم‌افزار و مدیران پروژه.


Logical View:
• نمایش دهنده مدل اشیاء طراحی و ارتباط آنها با هم می باشد
• این دیدگاه نشان میدهد که عملکرد سیستم چگونه توسط طراحی داخلی فراهم میشود این دیدگاه ساختار ایستا و بویای داخل سیستم را مشخص میکند از جمله نمودار هایی که با این دیدگاه در ارتباط اند می توان به class diagram & object diagram اشاره کرد.
• نمای طراحی شامل مهمترین کلاس های طراحی و سازماندهی آنها در قالب بسته ها، زیرسامانه ها، سازماندهی بسته ها، و زیرسامانه های معماری به صورت لایه های معماری می باشد. این دید همچنین شامل تحقق موارد کاربرد بوده و زیرمجموعه ای از مدل طراحی است.

Process View:
• نمایش دهنده مفاهیم مانند همروندی و همزمانی (مانند چند نخی و چند پروسه ای) را نشان می دهد
• دید فرایند، ، درگیر وجه پویای سیستم است. این دیدگاه المان های سیستم و ارتباط آن ها با هم و ترتیب انجام کار ها بر اساس زمان را بررسی میکند از جمله نمودار هایی که با این بخش در گیرند میتوان به sequence diagram /activity / state machine diagram اشاره کرد.
• نمای پردازشی شامل شرح کارهای (پردازش و ریسمان) درگیرشده، تعامل و پیکربندی آنها و اختصاص اشیاء و کلاس های طراحی به کارها می شود. این دید در صورتی که سامانه در سطوح زیرین دارای هم روندی باشد، مورد استفاده قرار گرفته و زیرمجموعه ای از مدل طراحی و مرتبط با انتظام تحلیل و طراحی است .

Development View:
• نشان دهنده طریقه نصب نرم افزار در محیط فیزیکی و نشان دهنده اجزای و سخت افزار ها و ارتباط میان آنها می باشد از این رو به آن Physical View هم می گویند.
• دید توسعه برای تشریح سیستم از دید یک برنامه‌نویس است و درگیر مدیریت نرم‌افزار است. به این View همچنین Implementation View هم می گویند. در UML از نمودار Component برای توصیف کامپوننت‌های سیستم استفاده می‌کند.
• نمای پیاده سازی شامل یک دید کلی از مدل پیاده سازی و سازماندهی آن، مبتنی بر سازماندهی ماژول های داخل بسته ها و لایه ها است.

Physical View View:
• نمای استقرار شامل شرح گره های فیزیکی در پیکربندی نرم افزار و اختصاص کارها (از دید پردازش) به گرههای فیزیکی می شود.
• دید فیزیکی سیستم را از دید یک مهندس سیستم نمایش می‌دهد. این دید درگیر توپولوژی کمپوننت‌های نرم‌افزاری در لایه فیزیکی است، به‌علاوه ارتباطات فیزیکی بین این کمپوننت ها. در UML از نمودارهای Deployment برای نمایش لایه فیزیکی استفاده می‌شود.

Scenarios:
• نمای مورد کاربرد شامل موارد کاربرد و سناریوهایی است که دربرگیرنده رفتارها، کلاس ها و ریسک های فنی مهم از لحاظ معماری و زیرمجموعه ای از مدل مورد کاربرد است.