پاسخ‌های با جزییات بیشتر از API به کاربر

اگر همه چیز به خوبی انجام بشه، API پاسخ درخواست را به HttpStatus = 200 برای کاربر ارسال می‌کنه اما اگر بخواهیم در سایر موارد مثل خطا، پیدا نکردن محتوا و … پاسخی به کاربر ارسال کنیم می‌توان از روش زیر بهره برد:

    private struct stcAPIMessage
    {
      public string Message { get; set; }
      public HttpStatusCode StatusCode { get; set; }
    }

    [HttpPost]
    public IHttpActionResult CreateIssue([FromBody] JObject inputData)
    {
      stcAPIMessage message = new stcAPIMessage();

      try
      {
        var temp = JsonConvert.DeserializeObject<BLL.Jira.Jira_Requests.CreateIssue.Root>(inputData.ToString());
        if (temp != null)
        {
          if (!string.IsNullOrEmpty(temp.fields.summary))
          {
            BLL.Jira.JiraService jiraService = new BLL.Jira.JiraService();
            var result = jiraService.CreateIssue(temp);
            if (!string.IsNullOrEmpty(result.id))
            {
              return Ok(result);
            }
            else
            {
              message.Message = "سرویس جیرا پاسخ مناسبی به درخواست ارسالی نداد، لطفاً درخواست ارسالی را بررسی کنید.";
              message.StatusCode = HttpStatusCode.Conflict;
            }
          }
          else
          {
            message.Message = "رشته ارسالی فرمت صحیحی ندارد";
            message.StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest;
          }
        }
        else
        {
          message.Message = "رشته ارسالی فرمت صحیحی ندارد";
          message.StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest;
        }
      }
      catch
      {
        message.Message = "خطای غیرمعمول رخ داده است، به ادمین سرویس اطلاع داده شد.";
        message.StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest;
      }

      return Content(message.StatusCode, message.Message);
    }