تبدیل تاریخ بدون در نظر گرفتن TimeZone

هنگام تبدیل تاریخ‌هایی مانند UTC، زمان این تاریخ‌ها تبدیل به زمانی در منطقه زمانی شما می‌شود. برای حل این مشکل راه‌حل زیر پیشنهاد می‌شود:

var temp = DateTimeOffset.Parse(_utc_datetime, null);
return Settings.Functions.PersianDate(temp.DateTime);