فراخوانی API در JavaScript

برای استفاده از API در برنامه‌هایی که امکان نوشتن اسکریپت وجود دارد (داناپرداز) می‌توان از قطعه کد زیر برای متدهای POST بهره برد:

 

var xhttp=new XMLHttpRequest();
var url='http://aaaaaaa.ir/api/users/UserDetails';
var params='username=usssseer&password=111111&message=MyScript Runned successfully -' + Date();
Dana.Authentication();
xhttp.open('POST', url, true);
xhttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhttp.send(params);
var updateResponse = JSON.parse(xhttp.responseText);