تشخیص اصالت شناسه ملی در C#

صحت اعتبار شناسه ملی دارای الگوریتمی است که با کمی جستجو پیدا میشه.

نمونه کد زیر این کار رو در C# انجام میده:


public static bool IsValidCompanyCode(string companyCode)
{

  var trimmedCompanyCode = companyCode != null ? companyCode.Trim() : null;

  //remark: در صورتی که شناسه ملی وارد شده تهی باشد
  if (string.IsNullOrEmpty(trimmedCompanyCode))
    return false;

  long tempCompanyCode;
  byte c, c10;
  int r, n;
  //remark: در صورتی که طول شناسه ملی وارد شده
  //   مخالف 10 رقم
  //   یا غیر عددی
  //   یا رشته های خاص
  //   باشد
  if (trimmedCompanyCode.Length != 11
    || !long.TryParse(trimmedCompanyCode, out tempCompanyCode)
    || trimmedCompanyCode.Contains("-")
    || trimmedCompanyCode.Contains("+")
    || new string[] { "00000000000", "11111111111", "22222222222", "33333333333", "44444444444",
             "55555555555", "66666666666", "77777777777", "88888888888", "99999999999"
            }
      .Contains(trimmedCompanyCode))
    return false;
  byte.TryParse(trimmedCompanyCode.Substring(10, 1), out c);
  byte.TryParse(trimmedCompanyCode.Substring(9, 1), out c10);

  n = new int[] {
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(0, 1)) + c10 + 2) * 29,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(1, 1)) + c10 + 2) * 27,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(2, 1)) + c10 + 2) * 23,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(3, 1)) + c10 + 2) * 19,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(4, 1)) + c10 + 2) * 17,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(5, 1)) + c10 + 2) * 29,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(6, 1)) + c10 + 2) * 27,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(7, 1)) + c10 + 2) * 23,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(8, 1)) + c10 + 2) * 19,
          (byte.Parse(trimmedCompanyCode.Substring(9, 1)) + c10 + 2) * 17
          }
     .Sum();
  Math.DivRem(n, 11, out r);
  if (r == 10)
    r = 0;

  if (r == c)
    return true;

  return false;

}