رفع خطای 31 بانک ملت

خطای 31 در بانک ملت به معنای پاسخ نامعتبر است می باشد. البته پاسخ مناسبی نیست ولی به هر حال این پاسخ برگردانده می‌شود.

یکی از دلایل این خطا، تاریخ اشتباه برای پارامترهای LocalDate و LocalTime در متدهای بانک می‌باشد.

مقدار صحیح:

public string LocalTime
{
  get
  {
    return DateTime.Now.Hour.ToString().PadLeft(2, '0') + DateTime.Now.Minute.ToString().PadLeft(2, '0') +
    DateTime.Now.Second.ToString().PadLeft(2, '0');
  }
}

public string LocalDate
{
  get
  {
    return DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString().PadLeft(2, '0') +
    DateTime.Now.Day.ToString().PadLeft(2, '0');
  }
}