بازگرداندن کد http status مناسب در API

زمانی که نیاز داریم به جای ارسال OK() ازکد وضعیت‌های دیگری استفاده کنیم (مثلاً هنگام پیدا نکردن رکورد یا کدهای دیگر) می توان از این راهکار بهره گرفت:

BLL.HairDress.HairDresser_BLL hairdressBLL = new BLL.HairDress.HairDresser_BLL();
var result = hairdressBLL.GetAllHairDresses();
if (result != null)
{
    return Json(result);
}
else
{
    return StatusCode(HttpStatusCode.NotFound);
}