ایجاد اتومات package.json

فایل package.json در root برنامه‌های node.js ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده مشخصات اپلیکیشن شماست.

برای ایجاد اتومات آن از دستور npm init استفاده می‌شود.