مقایسه لیست در C#

برای مقایسه لیست در C# ممکن هست از دستور Contains استفاده بشه که به علت نیاز به منابع بیشتر در مقایسه با دستور Except گزینه مناسبی نیست.

به همین علت توصیه میشه از دستور Except به شکل زیر استفاده بشه:

var firstNotSecond = list1.Except(list2).ToList();
var secondNotFirst = list2.Except(list1).ToList();