دریافت اعداد درtextbox

برای مواردی که باید در ورودی‌های متنی صفحات وب فرم، فقط اعداد دریافت شود میتوان از قطعه کد زیر استفاده کرد.

  <script type="text/javascript">
    $(document).on("input", ".numeric", function () {
      this.value = this.value.replace(/\D/g, '');
    });
  </script>


<asp:TextBox runat="server" MaxLength="4" TextMode="Number" ID="txtYear" placeholder="مثال: 1398" required></asp:TextBox>